Sponsoring

Het Oranje Comité wil graag een gevarieerd en veilig evenement bieden, maar dat kost uiteraard geld. Draagt u als ondernemer de viering van Koningsdag in Someren-Dorp een warm hart toe? Wellicht wilt u dan overwegen dit evenement te steunen. Onze sponsorcommissie informeert u graag over de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via oranjecomitesomerendorp@gmail.com of 0493-495598.


Alvast onze dank voor uw steun.

Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid of op Koningsdag. De uitreiking wordt ook wel de 'lintjesregen' genoemd.
 

Burgemeester D. (Dilia) Blok reikt in het gemeentehuis van Someren de Koninklijke onderscheidingen uit.

Meer informatie over deze Koninklijke onderscheidingen staat op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden en http://www.someren.nl/raad-en-college/meer/koninklijke-onderscheiding.html

Privacyreglement Oranjecomite Someren-Dorp

 1. Inleiding

Dit is het privacyreglement van de Stichting Oranjecomité Someren-Dorp, verder aangeduid als “Oranjecomité”.

Het Oranjecomité respecteert uw privacy en de daarbij behorende bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit reglement geven wij daarom duidelijkheid over de verwerking van uw persoons- gegevens.

Verder zorgen wij er voor dat de gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen.

               Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Het Oranjecomité verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Deze gegevens worden verzameld en verwerkt voor:

 • het onderhouden van contact met verenigingen en organisaties over de te organiseren activiteiten en het verstrekken van informatie in verband hiermede;
 • de deelname aan wedstrijd(en) om te kunnen bepalen welke prijs men gewonnen heeft. De uitslag wordt schriftelijk/per email medegedeeld en kan met uw toestemming worden gepubliceerd op onze website en/of facebookpagina;
 • het aanvragen en verwerken van sponsorbijdragen;
 • het uitnodigen van gedecoreerden voor een bijeenkomst in het gemeentehuis en de traditionele aubade op het bordes van het gemeentehuis.

 

Voormelde gegevens worden uitsluitend gebruikt door leden van het Oranjecomité die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

               Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

 • Voorna(a)m(en);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Eventueel emailadres;
 • Eventueel (mobiel)telefoonnummer.

 

Het Oranjecomité legt geen bijzondere persoonsgegevens vast, zoals genoemd in de AVG. Het gaat hierbij om gegevens betreffende religie, ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid etc.

                 Foto’s en video’s

Tijdens Koningsdag kunnen door of in opdracht van het Oranjecomité foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op onze website of op onze facebookpagina worden geplaatst.

Bent u van mening dat de content op onze website of facebookpagina uw privacy aantast, stuur dan een email naar oranjecomitesomerendorp@gmail.com.

De bestanden worden dan direct verwijderd. 

              Bewaren van persoonsgegevens

Het Oranjecomité bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

In elk geval zo lang specifieke regelgeving dit vereist.

                 Beveiligen van persoonsgegevens

Het Oranjecomité neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige verwerking

               Gebruik van persoonsgegevens door derden

Het Oranjecomité verstrekt geen vastgelegde persoonsgegevens aan derden zonder uw voorafgaande toesteming.

                 Recht van verzet

Indien u geen prijs stelt op brieven, e-mails en/of andere communicatiemiddelen van het Oranjecomité dan kunt u dit kenbaar maken door het contactformulier op onze website (www.oranjecomitesomeren.nl) in te vullen of een email te zenden naar oranjecomitesomerendorp@gmail.com.

Wanneer u informatie wilt over de gegevens die wij van u hebben vastgelegd of u wilt deze gegevens aanpassen of wijzigen, neem dan contact met ons op zoals hiervoor omschreven. 

                Wijziging privacyreglement

Het Oranjecomité behoudt zich het recht voor om het privacyreglement te wijzigen.

Eventuele wijzigingen moeten passen binnen de geldende privacywetgeving.

Wijzigingen van het privacyreglement zullen kenbaar worden gemaakt op onze website en/of op onze facebookpagina.